Skip to content →

Etični kodeks MMU

Etični kodeks mladinskega uličnega dela je dostopen in zavezujoč za vse sodelujoče pri delu MMU (tj. prostovoljce, ulične delavce, strokovne sodelavce, sodelujoče člane mrežnih organizacij; v nadaljevanju sodelavce MMU). Kodeks ni dokončen. Z novimi spoznanji in izkušnjami se smiselno dopolnjuje in spreminja.

MMU deluje na področju mladinskega dela z osnovnim pristopom, ki ga imenujemo mladinsko ulično delo.

Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novonastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela vzpostavljamo stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno/e skupino/e, obenem pa so kot skupina/e lahko izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Temeljni elementi mladinskega uličnega dela so: a) delovanje v izveninstitucionalnem okolju, b) opredeljen namen in cilji aktivnosti mladinskega uličnega dela, c) način dela, ki upošteva pravila ulice in č) razumevanje ulice kot prostora priložnosti za soustvarjanje. Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Osnovna etična načela Mreže Mlade Ulice

1.

Etična načela so dostopna in veljajo za vse ravni delovanja MMU.

 

2.

Sodelovanje v MMU je prostovoljno (kar pomeni, da ni prisilno).

 

3.

Delovanje MMU poteka po načelih MMU. To velja za vse sodelavce MMU in pomeni:

 1. Mreža je naša – to pomeni, da jo spreminjajo, prilagajajo in soupravljajo vsi sodelavci MMU.
 2. Odgovoren sem za vse, kar naredim, kot tudi za vse, česar ne naredim.
 3. Odgovoren sem za postavljanje svojih mej in spoštovanje mej drugih.
 4. Sam sem odgovoren za to, da svoje potrebe prepoznam in zanje poskrbim.
 5. Prizadevam si, da delujem skladno z ‘načeli’ uspešne komunikacije in spoštujem komunikacijski prostor drugega.
  • Aktivno poslušanje.
  • Aktivno in pasivno ni enako kot glasno in tiho.
  • Vsi, ki niso proti, so za.
 6. Ne kritiziram stanja, ampak predlagam izboljšavo. Nikoli ne dajem kritike na osebo.
 7. Napaka pomeni priložnost za učenje in izboljšave.
 8. Vsak je odgovoren, da spreminja načela MMU, organigram MMU in ostale ‘postavljene’ strukture.

 

4.

Namen vseh dejavnosti je delovanje v najboljšo korist vseh udeleženih v procesu, tako sodelavcev MMU kot uporabnikov.

 

5.

Zagotovljeno je spoštovanje ustavnih in zakonskih določb ter predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenji.

Sodelavci MMU smo zavezani poznavanju relevantnih določil v zakonih: Zakon o javnem redu in miru, Zakon o socialnem varstvu, Konvencija o človekovih pravicah, Zakon o javnem interesu v mladinskem delu.

 

6.

Naše delo temelji na enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin; kar pomeni: sodelovanje, spoštovanje, dostopnost in avtonomnost ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Sodelavec MMU človekove pravice vedno upošteva kot vodilno načelo, z izjemo tistih okoliščin, ki pomenijo očitno in neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika ali skupine.

Vse osebe sodelavke/sodelavci sprejemajo takšne, kot so, pri delu z njimi pa se opirajo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije.

 

7.

Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva. Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Sodelavec MMU pri svojem delu spoštuje človekove pravice (pravica do zasebnosti, samoodločanja in avtonomije) in aktivno deluje proti stigmatizaciji mladih in sodelavcev.

 

8.

Sodelavcem MMU in mladim namerno ne povzročamo škode. Vsakršno nadlegovanje (npr. z žaljivimi izjavami, z nespoštljivim odnosom, agresivnimi ali drugače neprimernimi reakcijami …) ni v skladu z etičnimi načeli delovanja MMU.

 

9.

Sodelavci MMU so zavezani razvijanju in ohranjanju osebne in strokovne odgovornosti. Slednja zajema:

 • strokovno spopolnjevanje, izobraževanje, samoizobraževanje;
 • spremljanje novosti na področju mladinskega uličnega dela;
 • zavedanje prednosti in omejitev uporabe strokovnih metod pri mladinskem uličnem delu;
 • aktivna participacija v procesu priprave in izvajanja dejavnosti;
 • zavedanje lastnih in skupinskih omejitev;
 • dosledno spoštovanje etičnih načel MMU.

 

10.

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Podatke zbiramo v skladu z veljavno zakonodajo in s privoljenjem sodelujočega za uporabo v točno določen namen.

Ti podatki so:

 • vodenje seznamov (izvajalci terenskega dela, udeleženci usposabljanj, supervizij, intervizij in drugih dejavnosti MMU);
 • vodenje strokovnih evidenc in statističnih podatkov;
 • zapisi postopkov in poteka dela;
 • evaluacije in refleksije sodelavcev;
 • mnenja mladih na terenu.

Pri uporabi zbranih podatkov zagotavljamo anonimnost, uporabljamo pa jih za namene, s katerimi so bili zbrani. Za druge namene jih posredujemo, kadar je možno zagotoviti, da ne bodo zlorabljeni, nepravilno interpretirani ipd. in kadar je zagotovljena anonimnost. Vpletene obvestimo o zbiranju in uporabi podatkov.

 

11.

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja o dejavnosti MMU, dokler so v skladu z določili pričujočega kodeksa.

 

12.

Temelj pri komuniciranju z javnostmi je objektivnost in delovanje v najboljšem interesu MMU in njene ciljne skupine. Sodelavci MMU se zavezujemo nepristranskemu in kar se da objektivnemu posredovanju mnenj mladih (izogibamo se posploševanju, dajanju zaključkov in sodb o mladih).

Objave v medijih pogojujemo s tem, da enakovreden del sporočila namenijo primarni ciljni skupini.

 

13.

Posebna pozornost in skrb pri dejavnostih MMU je namenjena zdravju in varnosti izvajalcev ter mladih, s katerimi delamo na terenu. Dosledno spoštujemo zakonska določila glede dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc, zapisana v 51. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011).

 

14.

Način dela v MMU omogoča gojitev vrednot:

 • zaupnost (v okviru delovnih skupin, do mladih, v okviru projektnih dejavnosti, ki to zahtevajo);
 • odgovornost (do projekta, sodelavcev, uporabnikov, javnosti);
 • odkritost, odprtost in transparentnost;
 • enakovrednost vseh sodelujočih in pravica do prekinitve sodelovanja;
 • skrb za pretok informacij;
 • kolegialnost do sodelavcev in mladih (medsebojna pomoč in podpora, če je to le mogoče).

 

15.

Delovna skupina za etični kodeks redno spremlja mladinsko ulično delo in skrbi za smiselno dopolnjevanje Etičnega kodeksa mladinskega uličnega dela MMU.

 

Published in Uncategorized