V Ljubljani bo 24. 10. 2019 potekal od 9.00 do 18.00 sedaj že tretje leto zapored Streetstival – festival uličnega dela. Na njem se vsako leto zbreremo mladinski delavci in drugi, ki svoje aktivnosti prenesemo izven zidov naših organizacij na ulice, parke in igrišča. športne, ustvarjalne, podporne in mnoge druge aktivnosti izvajamo na javnih površinah, tam kjer se mladi in drugi družijo, pridružijo pa se nam tudi drugi, ki jih zanima delo z mladimi. Letošnji program bodo obogatili prispevki o prostodomstvu med mladimi, o psihohigijeni pri delu z mladimi in mnogi drugi. Poleg prispevkov bomo imeli tudi okroglo mizo na kateri bomo razbili mite o uličnem delu in tržnico aktivnosti za mlade.  Streetstival organizira Mreža Mlada ulica, ki jo sofinancira Mestne občine Ljubljana. Za informacijo o točni lokaciji in za več informacij o dogodku spremljajte našo spletno stran, facebook stran Mreže Mlada ulica ali #streetstival.

Program dogajanja: 

9.00 – 9.15Uvod
9.15 – 10.35Okrogla miza: Razbijanje mitov o uličnem delu.
10.35 – 11.10Kavarna debata 
11.10 – 11.30Odmor
11.30 – 13.30Prispevki (Psihohigijena pri delu z mladimi, prostodomstvo med mladimi, Nizozemske prakse uličnega dela, …)
13. 30 – 15.00Kosilo
15.00 – 18.00 Tržnica uličnih aktivnosti za mlade

KDAJ:  27., 28. IN 29. MAJ 2019 OD 9.00 DO 15.00

KJE: MLADINSKI CENTER BOB, ROBBOVA ULICA 15

PRIJAVA: HTTPS://FORMS.GLE/FYF1HZJYSUQP9YE8A (ROK ZA PRIJAVO JE 20. 5. 2019)

 

Mreža Mlada ulica tudi v letu 2019 izvaja usposabljanje za mladinske ulične delavce. Z izvajanjem usposabljanj želimo okrepiti mladinsko (ulično) delo in predajati strokovne vsebine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju mladinskega uličnega dela.

Mladinsko ulično delo je metoda izvajanja aktivnosti za mlade tam, kjer mladi običajno preživljajo prosti čas (na ulici, v parkih, na igriščih …). Mladinsko ulično delo seizvaja z namenom odgovora na aktualne potrebe in stiske mladih, z njim običajno dosegamo tiste posameznike in skupine mladih, katerih programi mladinskih centrov in drugih institucij ne dosežejo.

Cilji usposabljanja so krepitev kompetenc posameznika za delovanje na področju mladinskega uličnega dela, z načrtovanjem in izvajanjem usposabljanja slediti potrebam deležnikov mladinskega uličnega dela (mladi, izvajalci, lokalne skupnosti, odločevalci …), zagotoviti izmenjavo znanj, izkušenj, veščin na področju mladinskega uličnega dela ter omogočiti mreženje posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju mladinskega uličnega dela.

Program usposabljanja bo vseboval: 

– Osnove in širši kontekst mladinskega uličnega dela: zgodovina, strategija MOL, definicije, mladi, prosti čas, javni prostor;

– Pristopi mladinskega uličnega dela in primeri: nameni posameznih oblik uličnega dela, ciljna skupina, prednosti in izzivi mladinskega uličnega dela;

– Načela mladinskega uličnega dela;

– Faze uličnega dela in aktivnosti, ki jih izvajamo na terenu;

– Predstavitev Mreže Mlada ulica.

Udeležba na usposabljanju je brezplačana.

usposabljanje, mreža mlada ulica, mladinsko ulično delo, izobraževanje, mladinsko delo

Z Mrežo Mlada ulica ponovno organiziramo festival uličnega dela – Streetstival, ki bo potekal v četrtek, 11. 10. 2018, od 9.00 do 21.00 na Študentskem kampusu.

Namenjen je mladinskim delavcem in vsem, ki vas zanima delo z mladimi na ulicah, igriščih in v parkih. 

 

Za prijavo na dogodek izpolnite obrazec. Prijave sprejemajo do 5. oktobra.

Več informacij o festivalu nam lahko sledite na Streetstival Facebook dogodku.


Program Streetstivala:

Etični kodeks mladinskega uličnega dela je dostopen in zavezujoč za vse sodelujoče pri delu MMU (tj. prostovoljce, ulične delavce, strokovne sodelavce, sodelujoče člane mrežnih organizacij; v nadaljevanju sodelavce MMU). Kodeks ni dokončen. Z novimi spoznanji in izkušnjami se smiselno dopolnjuje in spreminja.

MMU deluje na področju mladinskega dela z osnovnim pristopom, ki ga imenujemo mladinsko ulično delo.

Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novonastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela vzpostavljamo stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno/e skupino/e, obenem pa so kot skupina/e lahko izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Temeljni elementi mladinskega uličnega dela so: a) delovanje v izveninstitucionalnem okolju, b) opredeljen namen in cilji aktivnosti mladinskega uličnega dela, c) način dela, ki upošteva pravila ulice in č) razumevanje ulice kot prostora priložnosti za soustvarjanje. Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Osnovna etična načela Mreže Mlade Ulice

1.

Etična načela so dostopna in veljajo za vse ravni delovanja MMU.

 

2.

Sodelovanje v MMU je prostovoljno (kar pomeni, da ni prisilno).

 

3.

Delovanje MMU poteka po načelih MMU. To velja za vse sodelavce MMU in pomeni:

 1. Mreža je naša – to pomeni, da jo spreminjajo, prilagajajo in soupravljajo vsi sodelavci MMU.
 2. Odgovoren sem za vse, kar naredim, kot tudi za vse, česar ne naredim.
 3. Odgovoren sem za postavljanje svojih mej in spoštovanje mej drugih.
 4. Sam sem odgovoren za to, da svoje potrebe prepoznam in zanje poskrbim.
 5. Prizadevam si, da delujem skladno z ‘načeli’ uspešne komunikacije in spoštujem komunikacijski prostor drugega.
  • Aktivno poslušanje.
  • Aktivno in pasivno ni enako kot glasno in tiho.
  • Vsi, ki niso proti, so za.
 6. Ne kritiziram stanja, ampak predlagam izboljšavo. Nikoli ne dajem kritike na osebo.
 7. Napaka pomeni priložnost za učenje in izboljšave.
 8. Vsak je odgovoren, da spreminja načela MMU, organigram MMU in ostale ‘postavljene’ strukture.

 

4.

Namen vseh dejavnosti je delovanje v najboljšo korist vseh udeleženih v procesu, tako sodelavcev MMU kot uporabnikov.

 

5.

Zagotovljeno je spoštovanje ustavnih in zakonskih določb ter predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenji.

Sodelavci MMU smo zavezani poznavanju relevantnih določil v zakonih: Zakon o javnem redu in miru, Zakon o socialnem varstvu, Konvencija o človekovih pravicah, Zakon o javnem interesu v mladinskem delu.

 

6.

Naše delo temelji na enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin; kar pomeni: sodelovanje, spoštovanje, dostopnost in avtonomnost ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Sodelavec MMU človekove pravice vedno upošteva kot vodilno načelo, z izjemo tistih okoliščin, ki pomenijo očitno in neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika ali skupine.

Vse osebe sodelavke/sodelavci sprejemajo takšne, kot so, pri delu z njimi pa se opirajo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije.

 

7.

Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva. Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Sodelavec MMU pri svojem delu spoštuje človekove pravice (pravica do zasebnosti, samoodločanja in avtonomije) in aktivno deluje proti stigmatizaciji mladih in sodelavcev.

 

8.

Sodelavcem MMU in mladim namerno ne povzročamo škode. Vsakršno nadlegovanje (npr. z žaljivimi izjavami, z nespoštljivim odnosom, agresivnimi ali drugače neprimernimi reakcijami …) ni v skladu z etičnimi načeli delovanja MMU.

 

9.

Sodelavci MMU so zavezani razvijanju in ohranjanju osebne in strokovne odgovornosti. Slednja zajema:

 • strokovno spopolnjevanje, izobraževanje, samoizobraževanje;
 • spremljanje novosti na področju mladinskega uličnega dela;
 • zavedanje prednosti in omejitev uporabe strokovnih metod pri mladinskem uličnem delu;
 • aktivna participacija v procesu priprave in izvajanja dejavnosti;
 • zavedanje lastnih in skupinskih omejitev;
 • dosledno spoštovanje etičnih načel MMU.

 

10.

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Podatke zbiramo v skladu z veljavno zakonodajo in s privoljenjem sodelujočega za uporabo v točno določen namen.

Ti podatki so:

 • vodenje seznamov (izvajalci terenskega dela, udeleženci usposabljanj, supervizij, intervizij in drugih dejavnosti MMU);
 • vodenje strokovnih evidenc in statističnih podatkov;
 • zapisi postopkov in poteka dela;
 • evaluacije in refleksije sodelavcev;
 • mnenja mladih na terenu.

Pri uporabi zbranih podatkov zagotavljamo anonimnost, uporabljamo pa jih za namene, s katerimi so bili zbrani. Za druge namene jih posredujemo, kadar je možno zagotoviti, da ne bodo zlorabljeni, nepravilno interpretirani ipd. in kadar je zagotovljena anonimnost. Vpletene obvestimo o zbiranju in uporabi podatkov.

 

11.

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja o dejavnosti MMU, dokler so v skladu z določili pričujočega kodeksa.

 

12.

Temelj pri komuniciranju z javnostmi je objektivnost in delovanje v najboljšem interesu MMU in njene ciljne skupine. Sodelavci MMU se zavezujemo nepristranskemu in kar se da objektivnemu posredovanju mnenj mladih (izogibamo se posploševanju, dajanju zaključkov in sodb o mladih).

Objave v medijih pogojujemo s tem, da enakovreden del sporočila namenijo primarni ciljni skupini.

 

13.

Posebna pozornost in skrb pri dejavnostih MMU je namenjena zdravju in varnosti izvajalcev ter mladih, s katerimi delamo na terenu. Dosledno spoštujemo zakonska določila glede dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc, zapisana v 51. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011).

 

14.

Način dela v MMU omogoča gojitev vrednot:

 • zaupnost (v okviru delovnih skupin, do mladih, v okviru projektnih dejavnosti, ki to zahtevajo);
 • odgovornost (do projekta, sodelavcev, uporabnikov, javnosti);
 • odkritost, odprtost in transparentnost;
 • enakovrednost vseh sodelujočih in pravica do prekinitve sodelovanja;
 • skrb za pretok informacij;
 • kolegialnost do sodelavcev in mladih (medsebojna pomoč in podpora, če je to le mogoče).

 

15.

Delovna skupina za etični kodeks redno spremlja mladinsko ulično delo in skrbi za smiselno dopolnjevanje Etičnega kodeksa mladinskega uličnega dela MMU.

 

Delovanje delovne skupine usposabljanje za mladinsko ulično delo.

V Mreži Mlada ulica (v nadaljevanju MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega
dela, ki naslavljamo tematiko druženja mladih na javnih površinah Mestne občine Ljubljana.
Naše dejavnosti zajemajo dve ciljni skupini – mlade, ki se v svojem prostem času družijo na
javnih površinah in jih dosegamo z mladinskim uličnim delom, in mlade, izvajalce aktivnosti,
ki z oblikovanjem in sodelovanjem v aktivnostih mreže krepimo kompetence za
(samo)zaposlitev. V pričujočem delu bomo pozornost posvetili drugi ciljni skupini, zato naj
uvodoma na kratko predstavimo, kaj je mladinsko ulično delo in kako ga izvajamo.

Mladinsko ulično delo je oblika mladinskega dela, ki ga izvajamo na javnih površinah (ulice,
parki, trgi) z namenom naslavljanja tematik, ki so za mlade aktualne tukaj in zdaj. Glede na
izkušnje dela v MMU smo določili nekaj glavnih ciljev, ki odgovarjajo na izpostavljene potrebe
mladih in drugih deležnikov lokalnega okolja ter jih uresničujemo z izvajanjem mladinskega
uličnega dela. Te so: a) zmanjševanje škode zaradi uživanja psihoaktivnih substanc; b)
širjenje zavesti o javnih površinah in njihovi odgovorni (so)uporabi; c) zmanjševanje
vrstniškega nasilja in motenj javnega reda in miru; d) vzpostavljanje pogojev za dialog med
mladimi in lokalnimi prebivalci ter odločevalci; d) širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do
soljudi in okolja.

Trenutno izvajamo dve obliki mladinskega uličnega dela. Prva in najpogostejša so t. i. akcije,
ko se ob petkih zvečer kontinuirano pojavljamo na javnih površinah, kjer se druži največ mladih
(Trnovska plaža, Trg republike, Park Zvezda). Da vzpostavimo dialog (v katerem naslavljamo
zgoraj navedene cilje), skupinam mladih, ki se družijo, razdelimo koške za smeti in pečemo
brezplačne palačinke. Druga oblika so t. i. alternativne akcije, ki jih izvajamo ob slabšem
vremenu ali ko se mladi zaradi dogodkov izredno družijo na določeni površini (koncerti,
prireditve). Te izvajamo z namenom spremljanja potreb mladih izven prostorov, kjer stalno
delamo, in ozaveščanja mladih, ki se priložnostno družijo, o odgovorni souporabi javnih
površin.

Zakaj bomo v besedilu pozornost namenili drugi ciljni skupini? Splošna značilnost, ki
zaznamuje današnji kontekst mladosti, je otežen prehod na trg dela. Pogosto formalno
pridobljena izobrazba ne omogoča ali zagotavlja želene kariere. Tu je prednost neformalnega
izobraževanja, saj omogoča, da mladi krepijo svoje kompetence na specifičnih področjih, ki
povečujejo možnosti za (samo)zaposlitev. Zato delo znotraj MMU izvajamo v delovnih
skupinah, v katere se vključujemo glede na lasten interes. Delo poteka z namenom a) podpore
in nadgradnje mladinskemu uličnemu delu in b) maksimalni aktivni participacij sodelavcev na
vseh nivojih delovanja mreže.
Kako nam je uspelo vzpostaviti sistem delovanja? V osrednjem delu besedila bomo predstavili
organski razvoj MMU preko Usposabljanja za mladinske ulične delavce. Slednje je vstopni
pogoj za vsakega sodelavca MMU in zagotavlja primerno strokovno podporo za izvajanje
aktivnosti.

V prvem letu delovanja, leta 2012, se je oblikovala skupina predstavnikov mrežnih organizacij,
ki so pripravili osnovne pogoje za delovanje MMU. Skupina je odšla na teren, preverjala
potrebe mladih in preizkusila palačinke in koške kot vstopna momenta za dialog. Glede na to
je analizirala, kaj bi novi sodelavci MMU potrebovali za kompetentno izvajanje dela in za
štirideset novih sodelavcev pripravila vsebine usposabljanja 2013. Usposabljanje je v večini
izvedlo šest mladinski voditeljev z večletnimi izkušnjami. Glavni poudarek je bil na načelu
delovanja “mreža je naša”, kar pomeni, da lahko vsak sodelavec sooblikuje vsebine in
soodloča o delovanju MMU. Vsebine usposabljanja so bile postavljanje osnovnih načel
delovanja znotraj MMU, načel komunikacije, povezovanje skupine in oblikovanje alternativnih
pristopov za vzpostavljanje dialoga (drugih aktivnosti kot je peka palačink in deljenje koškov).
Kljub načelu “mreža je naša” je nekatere odločitve sprejemala določena skupina
predstavnikov mrežnih organizaciji. To je ostalim sodelavcem povzročilo frustracijo, ki so jo
jasno izrazili na zaključnem delovno-motivacijskem vikendu. Skupina sodelavcev je nakazala
potrebo po spremembi in iskanju novih načinov delovanja, ki bi zagotavljali realizacijo
najpomembnejšega načela.

Glede na izraženo smo delovanje mreže prestrukturirali v prej omenjene delovne skupine.
Usposabljanje za mladinske ulične delavce je postala ena izmed pomembnejših in bolj
aktivnih. Vanjo smo se vključili tisti mladi, ki svojo karierno pot vidimo v neformalnem
izobraževanju, mladinskem delu ali delu s skupinami. Ker je evalvacija usposabljanja iz leta
2013 pokazala, da so si bile nekatere podane vsebine med seboj nasprotujoče (saj so
odražale vrednote in delovanje določene mrežne organizacije), smo se odločili, da bo
usposabljanje izviralo iz potreb in temeljilo na načelih delovanja MMU. To je hkrati pomenilo,
da so ga lahko izvajali tisti, ki so bili najbolj vpeti v delovanje in so poznali vse nivoje MMU.
Tako smo že usposabljanje 2014 izvedli pretežno mladi, ki smo šele vstopali na karierno pot
in s tem pridobivali izkušnje vodenja skupinskih aktivnosti in moderiranja.
Kako so potekale priprave na izvajanje usposabljanja oziroma kako deluje posamezna
delovna skupina znotraj MMU? Procesi v MMU se odvijajo na dveh nivojih. (1) Delo in
odločanje znotraj delovnih skupin. Le-to se nanaša na različna strokovna področja, ki nudijo
podporo mladinskemu uličnemu delu. (2) Delo in odločanje na Osrčjih, skupnih mesečnih
srečanjih, ki so osrednje telo MMU. Namen Osrčij je izmenjava informacij o aktualnem delu
znotraj delovnih skupin in o aktualnem dogajanju na ulici, samoizobraževanje in sprejemanje
odločitev, ki so vezane na organizacijski nivo MMU in se tičejo vseh. Da bi zagotovili
zastopanje vseh interesov in različnih pogledov na proces odločanja, je na Osrčjih nujna
udeležba vsaj enega člana iz vsake delovne skupine in vsaj enega aktivnega člana iz vsake
mrežne organizacije.

Kot lahko sklepamo, je večji del priprav na usposabljanje potekal znotraj delovne skupine. To
je pomenilo, da smo se približno tri mesece pred usposabljanjem začeli redno srečevati in
snovati vsebine. Kot smo že omenili, smo izhajali iz potreb sodelavcev iz leta 2013, na podlagi
katerih smo osnovali glavne vsebinske sklope in urnik štiridnevnega usposabljanja. Glavni
vsebinski sklopi so bili praktična predstavitev dela, osnove mladinskega dela in mladinskega
uličnega dela, zakonski okviri dela, osnovno poznavanje tematike psihoaktivnih substanc,
povezovanje skupine, načela konstruktivne komunikacije in delovanja MMU. Za tem je sledilo
poročanje zasnovanega celi skupini na Osrčju in prilagajanje vsebin glede na povratne
informacije. Nato so se po izraženem interesu posameznikov oblikovale manjše skupine, ki
so prevzele mikronačrtovanje in izvajanje določenega sklopa. Po izvedbi usposabljanja je, kot
je značilno za mladinsko delo, sledila evalvacija izvajalcev in udeležencev, ki je omogočila
izboljšave za naslednje leto.

Na podlagi izkustva smo spoznali, da lahko v letu 2015 proces načrtovanja še izboljšamo, in
da je potrebna dodatna povezanost skupine izvajalcev. Tako smo se za uresničitev prvega
udeležili izobraževanja za trenerje v mladinskem delu Mladinskega sveta Slovenije. Tam smo
spoznali proces načrtovanja usposabljanja, ga delno preizkusili in preko izkustva spoznali,
kako želimo (oziroma ne želimo) izvajati naša usposabljanja. Pomembna značilnost MMU je
namreč tudi, da se sodelavci stalno izobražujemo, tako na zunanjih izobraževanjih, kot tudi s
samoizobraževanjem. Za uresničitev drugega smo se odločili, da bomo makro načrtovanje
izvedli na delovno-motivacijskih dneh. Tam smo skupaj določili ciljno skupino usposabljanja,
analizirali potrebe dosedanjih udeležencev, določili namen in cilje usposabljanja, predvideli
vsebinske sklope in jih umestili v dvodnevno uvodno usposabljanje, praktično usposabljanje
preko izkustva mladinskega uličnega dela in enodnevno dousposabljanje z reševanjem dilem
in nadgrajevanjem vsebin glede na izkustvo. Ponovno je sledilo mikronačrtovanje, izvedba in
evalvacija.

V začetku leta 2015 smo zaznali večji osip sodelavcev MMU in se začeli spraševati po vzrokih
zanj. Spoznali smo, da samo usposabljanje ni dovolj, da v nekaterih primerih bodoči sodelavci
potrebujejo dodatno podporo, bodisi za lažje vključevanje v skupino ali za spoznavanje
določenih tem. Na podlagi tega smo vzpostavili naš sistem mentorstva, ki smo ga poimenovali
mentatorstvo. Zakaj mentatorstvo? V odnosu mentor – mentoriranec se vzpostavi transfer, ki
mentorja postavi v pozicijo avtoritete, tak odnos pa ni skladen z načeli delovanja MMU, kjer
smo vsi enakopravni. S procesom vključitve nismo želeli vzpostaviti sistema, ki bi sodelavce
postavljal v podrejen ali nadrejen položaj. Zato mentatorstvo, pri katerem je odnos manj
intenziven kot pri mentorstvu, vendar je proces bolj strukturiran kot spontana pomoč
sodelavcu.

Kot glavni namen mentatorstva smo definirali zagotavljanje platforme za osebno in
profesionalno rast sodelavcev MMU in omogočanje podpore pri delovanju in razvoju mreže,
prilagojene nivoju in potrebam deležnikov. Specifični cilji, ki jih uresničujemo z mentatorstvom,
so:
– Predajati in skrbeti za pretok informacij, podpirati pridobivanje informacij in kritičnost pri
prejemanju le-teh;
– Skrbeti za osebni stik s posameznikom, delovati kot podpora za varen komunikacijski prostor,
spodbujati prepoznavanje specifičnih potreb in omejitev posameznika, njihovo artikulacijo ter
odzivanje nanje; s povratnimi informacijami spodbujati razvoj posameznika;
– Spodbujati krepitev kompetenc s področja mladinskega uličnega dela (znanja, veščine,
osebni odnos, vrednote …); implementirati kompetence in veščine posameznikov za
izboljšanje vsebine/procesa dela;
– Krepiti kompetence s strokovnega področja, sodelovati s timom mentatorjev in postavljati
temelje za nadaljnji razvoj.

S procesom, ki smo ga oblikovali in izvedli v letu 2014 in 2015, še vedno nismo odgovorili na
dva problema, ki se pojavljata. Prvi, ki nas spremlja od začetka delovanja, je osip zaradi
pričakovanj o področju našega delovanja. Mladinsko ulično delo je v Sloveniji še precej
nerazvita oblika dela z mladimi. Hkrati imamo v MMU svojevrsten način dela, tako
organizacijsko, kot tudi v izvedbi mladinskega uličnega dela. Tudi ciljna populacija slednjega
je specifična, saj gre za številčno druženje mladih (povprečno srečujemo 250 mladih vsak
petek), ki je pogosto zaznamovano z uživanjem psihoaktivnih substanc, predvsem alkohola.
Vsi omenjeni dejavniki vplivajo, da se nekateri odločijo prekiniti sodelovanje po tem, ko izkusijo
delovanje znotraj MMU, predvsem mladinsko ulično delo. Drugi problem je bil med letom
izražen interes potencialnih sodelavcev za vključitev in naša izvedba usposabljanja, ki je
enkrat na leto in je bila pogoj za vključitev.

Zato smo se septembra letos odločili, da se zainteresirani v MMU lahko vključijo kadarkoli in
prestrukturirali način vključevanja. Po tem, ko oseba izrazi interes za vključitev, dobi
mentatorja, ki je sodelavec MMU in pozna vse aspekte delovanja. Skupaj naredita načrt
vključevanja in učenja, v katerem se zainteresirani seznani z osnovnimi vsebinami,
povezanimi z MMU in mladinskim uličnim delom. Hkrati predvidita udeležbo na treh izvedbah
mladinskega uličnega dela, kjer se posameznik preizkuša v različnih vlogah in spoznava
različne pristope dela. Kot za vse, je tudi za novo vključene sodelavce MMU obvezna udeležba
na naših mesečnih srečanjih, Osrčjih. Tam spoznava celo skupino in ostale nivoje
sodelovanja. Zadnja faza vključevanja je dvodnevno usposabljanje, ki ga izvedemo, ko se
oblikuje dovolj velika skupina na novo vključenih sodelavcev. Tam rešujemo vprašanja in
dileme, spoznavamo širši kontekst mladinskega uličnega dela, reflektiramo načela delovanja
… Sledi dodatno povezovanje skupine in osvajanje komunikacije ter ovrednotenje in refleksija
procesa vključitve.

Tekom besedila smo spoznali naš proces razvoja in dograjevanja usposabljanja glede na
izražene potrebe. Pred koncem naj še poudarimo, da je delo v MMU plačano, kar se nam zdi
pomembno, saj to mnogim mladim daje prvo priložnost za grajanje želene kariere in
možnost zaslužka za strokovno opravljeno delo.

In za konec še razmislek. Zakaj je tovrstno delovanje možno?
Verjamemo, da ni problem v apatični, pasivni mladini, ki si ne želi aktivno participirati. Na
problem gledamo širše. Menimo, da okolje ni dovolj spodbudno in odprto, da bi imeli mladi
možnost uresničiti svoje ideje in potenciale. Opažamo, da v njem ni prostora za spremembe,
ki bi jih mladi vnesli v današnji vsakdan, hkrati pa ne omogoča platforme za izkustveno
učenje, kjer bi se mladi preko izkustva, tudi napak, učili in rastli. Zato smo se odločili, da bo
MMU prav to! Varno okolje z vrstniško podporo, kjer mladi lahko realiziramo ideje, razvijamo
svoje potenciale, preizkušamo drugačne načine delovanja in ustvarjalno preživljamo svoj
prosti čas. Uspelo nam je postaviti sistem, ki omogoča nemoteno delovanje približno
tridesetih sodelavcev in sodelavk ter devetih organizacij in je živ organizem, ki se
neprestano razvija in prilagaja. Za to smo potrebovali odprto okolje (tu želimo izpostaviti
koordinatorja MMU Zavod Bob) in podporo pri rasti z vodenimi intervizijskimi in
supervizijskimi procesi.

Zavod Bob je prejemnik najvišjega priznanja v tej državi v mladinskem sektorju, prejeli smo ga za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. Lastnoročno nam ga je podelila ministrica na Posvetu mladinskega sektorja, več pa na povezavi: http://www.mss.si/…/novice/1483/1/posvet-mladinskega-sektor….